การรับสมัคร ระบบ TCAS สวนดุสิต รอบ Portfolio

การรับสมัคร ระบบ TCAS สวนดุสิต รอบ Portfolio ผ่าน ระบบ entrance.dusit.ac.th/TCAS เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2560 [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]  รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 2 คณะ 6 สาขาวิชา ดังนี้ [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ – สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) รับ 20 คน [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]  โรงเรียนการเรือน – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กทม.) รับ 20 คน – สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ […]

studentadmin

October 6, 2017