รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 (รางวัลชมเชยระดับอุตสาหกรรม)

[wp-svg-icons icon=”smiley” wrap=”i”]ขอแสดงความยินดี[wp-svg-icons icon=”smiley” wrap=”i”] นางสาววรรณภา ไชยาไส และ นางสาวปรียาภรณ์ บังคุณ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 (รางวัลชมเชยระดับอุตสาหกรรม) จาก ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล จัดโดน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานวนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ อาคาร อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

studentadmin

October 6, 2017