การรับสมัครนักศึกษาปี 2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา        เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  การรับตรงร่วมกัน การรับแบบ Admission     คะแนน GPAX                            ไม่ต่ำกว่า 2.50    GAT     (วิชาความถนัดทั่วไป)           ค่าน้ำหนัก 10%    PAT 71  (วิชาคณิตศาสตร์)              ค่าน้ำหนัก 10%    […]

studentadmin

October 31, 2017