ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ออกนิเทศก์นักศึกษาที่ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และประเมินผลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในภาคฤดูร้อน ปี 2560 อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาต่อไป ทางหลักสูตรฯขอขอบพระคุณบริษัท และสถานประกอบการทุกๆที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

August 2, 2018

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความกรุณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ “ดี” ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ข้อคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพดียิ่งๆขึ้น

August 2, 2018

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้จากการนำพืชท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้งานวิจัยที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น การประยุกต์ใช้สารสกัดมะเขือเทศ เปลือกเมลอน และเปลือกกล้วยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ Cleansing water, Facial mask, Hand cream, Hygienic hand gel, whitening&antiageing cream, body lotion เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นแก่เกษตรกร … โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 16-18 ก. ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

July 17, 2018

มาแล้ว นิตยสารแคมปัส สัมภาษณ์น้องๆหลักสูตร “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง” ? สุดยอดไปเลยเด็กๆ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เรียนแล้วรุ่ง 4 ข้อดี เทรนด์นี้กำลังมา! “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต”

July 11, 2018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มาลิน อังสุรังษี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารธรรมชาติภายใต้จรรยาบรรณและวิชาชีพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มาลิน อังสุรังษี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารธรรมชาติภายใต้จรรยาบรรณและวิชาชีพ” วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

July 6, 2018
1 2 3 4 15