ผลงานนักศึกษาปี 51

     1. การประยุกต์ใช้น้ำมันรำข้าวหอมแดงและสารสกัดรำข้าวหอมแดง (THE APPLICATION OFRED HAWN RICE BRAN OIL AND IT'S EXTRACTED FOR MEN COSMETICS)

ผู้ทำงานวิจัย

 • นางสาว พรภัณฑ์ บูรณแพทย์     
 • นางสาว อาทิตยา สุขยอด        

    2. การพัฒนาเครื่องสำอางจากสารสกัดมะเฟืองใบบัวบกและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน (The cosmetic development from Carambola and Centella asiatica extract and packaging design to increase the value and competitiveness)

ผู้ทำงานวิจัย

 • นางสาว นัทวิกา รุ่งสาง   
 • นางสาว ปัทมวรรณ อินยิ้ม
 • นางสาว นภาพร พรเสนา

  3. การเตรียมไลไปโซมกักเก็บสารสกัดใบลองกองเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง (Preparation of Liposomes Entrapping Longkong Leaf Extract for Cosmetic Application)

ผู้ทำงานวิจัย

 • นางสาวปาวีณา จิหรน
 • นางสาวจงศิริ อุทาวงศ์
 • นางสาวสุพิชญา อุดแสง

ผลงานนักศึกษาปี 52

  1.การพัฒนาตำรับเจลจากสารสกัดพริกและสารสกัดขิง (DEVELOPMENT OF GEL FORMULATION FROM CAPSICUM AND GINGER EXTRACTS )

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวมณีรัตน์ มณีพันธิ์ รหัส 52116601025
 • นางสาวอารีญา แก้วลา รหัส 52116601026

  2. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของรำข้าวหอมมะลิแดงอินทรรย์และการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางผู้ชาย (Antioxidant of Organic Rad Hom Mali Rice Bran for Men Cosmetic Application)

 ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวภัสนันท์ ธนะโรจน์วศน  
 • นางสาวเดือนเพ็ญ คำสระคู 
 • นายกฤษณะ ชาลีเครือ 

  3. การพัฒนาสูตรตำรับครีมจากสารสกัดใบมะรุม (DEVELOPMENT OF CREAM FORMULTION FROM MORINGA LEAVES EXTRACT)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวขวัญฤดี โคตรพัฒน์
 • นางสาวอรอนงค์ ตันไล้ 

  4.การประยุกต์ใช้รำข้าวไรซ์เบอรี่ในเครื่องสำอาจแต่งสี (The application of Berry Bran for Make up Product)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาว สุจิตรา ตันสำโรง     
 • นางสาว กนกวรรณ โตอินทร์  
 • นางสาว กานดา พึงขุนทด     

  5.การพัฒนาตำรับมาส์ขณะนอนหลับจากสารอาร์บูตินและสารสกัดชะเอมเทศ (FORMULATION OF SLEEPING MASK FROM ARBUTIN AND LICORICE EXTRACT)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาว ภัทรมน หมื่นแก้ว 
 • นางสาว ชลิตา นันทบุตร
 • นางสาว ภารตี มากอินทร์

ผลงานนักศึกษาปี 53

  1. การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวของสารสกัดกระเทียมและสารสกัดหอมใหญ่ (EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ALLIUM SATIVUM AND ALLLIUM CEPA EXTRACT AGAINST ACNE -INDUCING BACTERIA)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวสุกัญญา วิเศกุลพรหม   
 • นางสาวรินช์ สอนอาจ            
 • นางสาวมัทนาวดี พลศรีนวล    

  2. การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวและการพัฒนาตำรับเจลเบื้องต้นจากสารสกัดสมอไทย (EVALUATION OF ANTI-ACNE INDUCING BACTERIA ANDGEL FORMULATION DEVELOPMENT FORM TERMINALIA CHEBULA EXTRACT)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นายราธิป ธงสันเทียะ          
 • นางสาวปุณจิรา เกิดศรี       
 • นางสาวกรวรรณ ปานมาตย์   

  3. การเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดหยาบจากใบขลู่  (Preparation of Liposome Entrapping Crude Extract from Leaf of Pluchea indica Less.)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวจุฑมาศ มีพืชน์         รหัส53116601012
 • นางสาวชลดา พรหมสมบูรณ์  รหัส53116601022
 • นางสาวลลิตา รักษ์ทอง       รหัส53116601040

  4. การเตรียมอนุภาคไมโครไคโตซานในการกักเก็บสารสกัดกระชายดำ (PREPARATION OF CHITIONSAN MICROPARTICLES ENCAPSULATED KAEMPFEERIA PARVIFLORA EXTRACT)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวปเมษ์ริชตา หนูชนะภัย      
 • นางสาวอัญชลี แดงละสี            
 • นางสาวอภิญญา อนันต์บัณฑิตกุล 

ผลงงานนักศึกษาปี 54

   1. การเตรียมไฮโดรเจลแพทที่มีสารสกัดใบขลู่ (Preparation of hydrogel patch containing Pluchea Indica leaf)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวศิริวรรณ รักเรืองรอง    
 • นางสาวจรัสพลอย ธงชัย         
 • นางสาวอภิญญา เสริญวงศ์สัตย์ 

  2. การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชายรัชาย (Study of Cosmetic products for Homosexual)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวจิตรลดา พลีตา  
 • นายวศิน สินเพ็ชร 
 • นายรวีโรจน์ กิตติวินชัย 

  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือชนิดโฟม(Development of Liquid Hand Soap)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวสรภิญญา พีรทรัพย์  
 • นางสาวพฤนิตา ชัยวิชิต        

ผลงานนักศึกษาปี 55

  1. การเตรียมตำรับเจลเพื่อผิวกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากกว่านตานเดี่ยว(Preparation of skin get formulation from star grass extract)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาว ทัยภัทร พานิชนันท์   
 • นางสาว ฤดีภา ธัญธนขันธ์    
 • นางสาว จิดาภา คงประดิษฐ์   

  2. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ย้อมผมด้วยสารสกัดหยาบแก่นฝาง  (Formulation of hair dye containing Carsalpinia sappan linn. crude extract)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวฐิติมา พยักฆศรี      
 • นางสาวพัชรินทร์ หอมนาน   

  3. การศึกษาประสิทธิผลของตำรับผสมสารสกัดแอสต้าแซนทิน  (The effectiveness of formulation containing with astaxanthin extract)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวคณิตา จันทราวดี   
 • นางสาวพิชญ์สินี พรมมีเดช  
 • นางสาวผกามาศ เปลี่ยนเพ็ง 

  4.การเตรียมไมโครอิมัลชันที่มีสารสกัดกระเจี๊ยบแดง (Preparation of hydrogel patch containing of roselle extract)

ผู้ทำงานวิจัย

 • นางสาวอริสา ทวีหฤทัยสุข    
 • นางสาวศิริวรรณ อักษรคิด   
 • นางสาวภิรมย์ญา ขำแป้ง      

  5. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดผลสมอไทย (Study of Antioxdant Activity,Total phenolics Content and Total Flavonoids Content of Terminalia chebula Retz. Fruit Extract )

ผู้ทำงานวิจัย

 • นางสาวพัณณ์พิชิตา ปิยะสุวรรณชัย    
 • นางสาวจารุวรรณ  โกพล             
 • นางสาวพลอยไพลิน บัวคำ               

  6. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดยางกำยาน (the study of antioxidant and antibacterial activity of crude extracts of styrax benzoin resin.)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวทิพานัน เล็กเจริญ          
 • นางสาวภูริชาญา เชาว์นวม         
 • นางสาวชนาสัณห์  กุลสโมรินทร์   

  7. การสังเคราะห์ซิลิกาอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิสเพื่อพัฒนาตำรับครีมน้ำหอม (SYNTHESIS OF SILICA NANOPARTICLE BY ULTRASONIC SPRAY PYROLYSIS TECHNIQUE FOR CREAM PERFUME FORFULATION DEVELOPMENT)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวอรทัย ทองจันฮาด 
 • นางสาวดาราวรรณ วีระภักดี 
 • นางสาวจิราภรณ์ บุญคง 
 • นางสาวรจเรศ ณ บ้านเบิก 

  8.การตั้งตำรับเครื่องสำอางแต่งสีจากสมุนไพรบีทรูท (Formulation of herbal color cosmetic cotaining Beta vulgaris Linn)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวธัญลักษณ์ บาลโสง  
 • นางสาวจุฬารัตน์  กิ่งแก้ว    

  9.การเตรียมตำรับเจลเพื่อผิวกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากกว่านตานเดี่ยว (Preparation of skin get formulation from star grass extract)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวทัยภัทร พานิชนันท์   
 • นางสาวฤดีภา ธัญธนขันธ์    
 • นางสาวจิดาภา คงประดิษฐ์   

  10. ไมโครแคปซูลของขมิ้นและการประยุกต์ใช้ (MICROENCAPSULATION OF TURMERIC AND APPLICATION)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวชิดชนก พลีตา              
 • นางสาวธัญย์สิตา ธิติโชคธราวัชร์  
 • นางสาวชนากานต์  ชูสิทธิ์      

  11. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ย้อมผมด้วยสารสกัดหยาบแก่ฝาง (Formulation of hair dye containing Carsalpinia linn.crude extracct)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวฐิติมา พยักฆศรี              
 • นางสาวพัชรินทร์ หอมนาน            

  12. การเปรียบเทียบชนิดของน้ำกับสารให้ความข้นหนืดทางเครื่องสำอาง  (Comparison of different typers of water with thickening agent in cosmetic)

ผู้จัดทำงานวิจัย

 • นางสาวปณิดา   เด่นลำไพ            
 • นางสาววันวิสา   เพ็ชรสูงเนิน        
 • นางสาวพิชญาภา บุญเช้อ