ติดต่อเรา


    LOCATION

    [wp-svg-icons icon="location-2" wrap="i"]Department of Cosmetic Science

    Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University

    228-228/1-3 Sirindhorn Rd., Bangbamru, Bangplat

    , Bangkok 10700

    Tel: +662-423-9420

    Fax: +662-423-9419


    ที่ตั้ง

    [wp-svg-icons icon="location-2" wrap="i"]หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

    228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ่ เขตบางพลัด กทม. 10700

    โทรศัพท์02-423-9420

    โทรสาร 02-423-9419    LOCATION

    [wp-svg-icons icon="location-2" wrap="i"]Department of Cosmetic Science (Suphanburi Campus)

    Suan Dusit University (Suphanburi Campus)

    Waew Thiangtham Building 57 Moo 2 Suphanburi-Pamok Rd,

    , Suphanburi, 72000

    Tel: +6635 969 620-23 # 6615

    Fax: +6635-969-634


    ที่ตั้ง

    [wp-svg-icons icon="location-2" wrap="i"]หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

    อาคารแววเที่ยงธรรม เลขที่ 57 หมู่ 2 ต. โคกโคเฒ่า อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000

    โทรศัพท์ 035 969 620-23 ต่อ 6615

    โทรสาร 035-969-634