หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมโครงการการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผิวหนังในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรกอบการด้านเครื่องสำอาง เพื่อความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมโครงการการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผิวหนังในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรกอบการด้านเครื่องสำอาง เพื่อความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ให้กับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจเครื่องสำอาง โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้บรรยาย และฝึกปฎิบัติการ โครงการนี้จัดขึ้นวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

March 29, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการนี้  ผศ.ดร. วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ นางลักษณ์สุภา  ประภาวัต  ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมลงนาม เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้น อาทิ Millionaire Beauty and Business Academy (MBBA) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตลอดจนการรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้   ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2562

March 23, 2019

อาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ

อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM (SEATUC 2019) จำนวน 2 ผลงาน คือ 1) EXTRACTION BIOACTIVE COMPOUNDS FROM THAI ORCHIDS FOR ANTI-AGING APPLICATION และ 2) OPTIMIZATION OF ULTRASONIC EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM TUBTIM CHUM PHAE RICE BRAN FOR DEVELOPMENT OF SUNSCREEN PRODUCT ทั้งนี้บทความดังกล่าวได้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ติด ๑ ใน ๕ ผลงานในกลุ่ม […]

March 23, 2019

อาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบรรยายพิเศษ

อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ข้าวไทยกับนวัตกรรมความงามยุค 4.0” ในงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมืองทองธานี จังหวัดนครราชสีมา

March 22, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจัดกิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจัดกิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยใช้พืชสมุนไพรไทย และวัตถุดิบจากจังหวัดสุพรรณบุรี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรไทย ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้ที่สนใจ ณ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2562

March 22, 2019
1 2 10