ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19”

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19” โดยมีอาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์นาฎลดา อ่อนวิมล และ ดร.วิทวัส รัตนถาวร เป็นผู้ร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ให้กับนักเรียนโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563