นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ณ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 (12th National Conference on Tropical and Sub-tropical Crops: CRDC12)

          นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ด้านสารสกัดและเอนไซม์ ในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณการผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3615 โดยใช้เศษข้าว และรำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจน" ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 (12th National Conference on Tropical and Sub-tropical Crops: CRDC12) ณ อาคารเคเอกซ์ (KX: Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา