อาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ

อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM (SEATUC 2019) จำนวน 2 ผลงาน คือ 1) EXTRACTION BIOACTIVE COMPOUNDS FROM THAI ORCHIDS FOR ANTI-AGING APPLICATION และ 2) OPTIMIZATION OF ULTRASONIC EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM TUBTIM CHUM PHAE RICE BRAN FOR DEVELOPMENT OF SUNSCREEN PRODUCT ทั้งนี้บทความดังกล่าวได้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ติด ๑ ใน ๕ ผลงานในกลุ่ม Innovative Session 8 (Bioscience, Biological Engineering and Science) SEATUC 2019 ที่ให้ร่วมนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation) ของ Workshop on Function of natural products จากคณะกรรมการผู้จัดงานประชุม วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ Hanoi University of Science and Technology เมืองฮานอยด์ ประเทศเวียดนาม