หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการนี้  ผศ.ดร. วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ นางลักษณ์สุภา  ประภาวัต  ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมลงนาม เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้น อาทิ Millionaire Beauty and Business Academy (MBBA) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตลอดจนการรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้   ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2562