อาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบรรยายพิเศษ

อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ข้าวไทยกับนวัตกรรมความงามยุค 4.0” ในงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมืองทองธานี จังหวัดนครราชสีมา