หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจัดกิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจัดกิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยใช้พืชสมุนไพรไทย และวัตถุดิบจากจังหวัดสุพรรณบุรี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรไทย ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้ที่สนใจ ณ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2562