คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ออกนิเทศก์นักศึกษาที่ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และประเมินผลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในภาคฤดูร้อน ปี 2560 อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาต่อไป ทางหลักสูตรฯขอขอบพระคุณบริษัท และสถานประกอบการทุกๆที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ