คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้จากการนำพืชท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้งานวิจัยที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น การประยุกต์ใช้สารสกัดมะเขือเทศ เปลือกเมลอน และเปลือกกล้วยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ Cleansing water, Facial mask, Hand cream, Hygienic hand gel, whitening&antiageing cream, body lotion เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นแก่เกษตรกร … โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 16-18 ก. ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี