คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มาลิน อังสุรังษี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารธรรมชาติภายใต้จรรยาบรรณและวิชาชีพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มาลิน อังสุรังษี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารธรรมชาติภายใต้จรรยาบรรณและวิชาชีพ” วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต