วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่บริการวิชาการ เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ และงานวิจัย ณ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่บริการวิชาการ เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ และงานวิจัย ณ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี