คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด (Snow girl)

ผศ.ดร.วิชชา  ฉิมพลี  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณาจารย์  และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับบริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด (Snow girl) โดยมีดร.ธนธรรศ  สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรศ.ดร.ทัศนีย์  พาณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนางานวิจัย มอบทุนการศึกษา ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ณ ห้องประชุมชั้น 2                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (ข่าว ปภาวรินทร์/ภาพข่าว ปิยะวัฒน์)