โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 - 17.30 น.

ณ บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบราทอรี่ แอนด์ เฮลแคร์ จำกัด