อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผศ.ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี พร้อมด้วยนางสาวญาดานันท์ แก้วพิลา นางสาวศุจินธร ยนต์นิยม และนางสาวพิชญา พรมแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย The International Proceeding  and Poster Presentation ในหัวข้อเรื่อง Tyrosinase inhibitory and facial whitening cream application of tamarind  (Tamarindus indica L.) seed coat extracts using in vitro model ในงาน The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Pharmaceutical Research for Quality of Life” ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Blackmores Institute AUSTRALIA เป็นผู้จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต