การรับสมัครนักศึกษาปี 2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 การรับตรงร่วมกัน
การรับแบบ Admission
    คะแนน GPAX                            ไม่ต่ำกว่า 2.50
    GAT     (วิชาความถนัดทั่วไป)           ค่าน้ำหนัก 10%
    PAT 71  (วิชาคณิตศาสตร์)              ค่าน้ำหนัก 10%
    PAT 72 (วิชาวิทยาศาสตร์)              ค่าน้ำหนัก 20%
    วิชาสามัญ 7 วิชา
    เคมี,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,ภาษาอังกฤษ,สังคม,ภาษาไทย
     คะแนน GPAX                         ไม่ต่ำกว่า 2.50
     GPAX                                 ค่าน้ำหนัก 20%
     O-NET                                ค่าน้ำหนัก 30%
     GAT      (วิชาความถนัดทั่วไป)       ค่าน้ำหนัก 10%
     PAT 71 (วิชาคณิตศาสตร์)            ค่าน้ำหนัก 10%
     PAT 72 (วิชาวิทยาศาสตร์)            ค่าน้ำหนัก 30%

   จำนวนรับนักศึกษา
        - การรับตรงร่วมกัน               จำนวน  30 คน
        - การรับแบบAdmisssion        จำนวน  30 คน

    สถานที่จัดการเรียนการสอน
        - วิทยาเขตศูนย์สุพรรณบุรี

    สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    [wp-svg-icons icon="phone" wrap="i"]0 2423 9420-1