อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

     วันที่ 11 และวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 

ณ บริษัท ลักส์มิน จํากัด บริษัท มอร์ คอสเมติกส์ ครีเอชั่น จํากัด และ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด โดยมี ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและพูดคุยเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา