สั่งพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์ และชำระค่ายืนยันสิทธิ์

สั่งพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ที่ http://www.dusit.ac.th/2017/336230.html
และชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ที่
– ธนาคารกรุงเทพ
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
– กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)
– Counter Service 7-11