โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 (เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือฯจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย)

   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือฯจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย และฟังการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ICP/HPLC/NMR/SEM/GC/และFT-IR ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารสถาบัน 2 ชั้น 1 จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย