กิจกรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทบนโต๊ะอาหารรายวิชาการดูแลความงามและบุคลิกภาพ (4143113)

         กิจกรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทบนโต๊ะอาหาร รายวิชาการดูแลความงามและบุคลิกภาพ (4143113) หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2559  วลา 9.00-13:00 น. สถานที่ ห้องกุมาริกา โรงแรมดุสิตเพลส ชื่อวิทยากร อาจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม และอาจารย์โสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด