เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในคณะ โรงเรียน วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษาของท่าน จำนวน 2 คน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการเทศน์มหาชาติฯ ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยดำเนินการสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดให้
ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4
2. เป็นนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีความประพฤติดีและมีคุณธรรมจริยธรรม
4. มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (เกรดเฉลี่ยสะสม)

โดยให้นักศึกษามาขอแบบฟอร์มที่ห้องหลักสูตร และยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลา 10.00 น. เท่านั้น และทางหลักสูตรจะมีการสัมภาษณ์นักศึกษาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องหลักสูตร 11303 ทางหลักสูตรพิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด หลักสูตรละ 1 คน เพื่อส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป