ผู้สนใจศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ด้านวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาไทยได้
 รอบที่ 1 (Portfolio)
รอบที่ 2 (Quota)
รอบที่ 3 (Admission)
1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ (วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) หรือเป็นนักเรียน ต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ด้านวิทยาศาสตร์เทียบเท่า และสามารถ สื่อสาร และเขียนภาษาไทยได้

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบ ผลการเรียน อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ความสามารถพิเศษ ใบ ประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร การทํากิจกรรมต่าง จิต อาสา จงบอกเหตุผลทําไมจึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ เครื่องสําอาง (ส่ง portfolio มาที่อีเมล cosmetic.suandusit@gmail.com)

4. สอบสัมภาษณ์ (แบบ online)

5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้น รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่หรือภาคกลาง หรือในโรงเรียนในเครือข่าย

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้

  • GPAX (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 (สัดส่วนร้อยละ 40)
  • TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 30 A-Level (65) เคมี หรือ
  • A-Level (66) ชีววิทยา หรือทั้ง 2 วิชา ร้อยละ 30

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้น รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

   จำนวนรับนักศึกษา
– รอบที่ 1 (Portfolio)            จำนวน  30 คน
– รอบที่ 2 (Quota)                จำนวน  30 คน
– รอบที่ 3 (Admission)        จำนวน 30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
– มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตศูนย์สุพรรณบุรี)

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
– ประมาณ 207,800 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในภาครัฐและเอกชน
2. นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. ผู้แทนฝ่ายขายเชิงเทคนิค ด้านวัตถุดิบ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
4. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
5. ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]0 2423 9420 หรือ สแกน QR code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม