ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ (หลักสูตรปี 2560)

      มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สามารถนำความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางไปประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ หรืออาจนำไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
    1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ใน การปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
    2. มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

 

 

ปรัชญาและความสำคัญ (หลักสูตรปี 2565)

    บัณฑิตมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทักษะทางด้านการวิจัยและพัฒนาความรู้ ด้านการตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง สามารถบูรณาการความรู้ในการร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของตลาด มีทักษะการปฏิบัติงานตามแนวทางวิธีที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ความสำคัญ

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางพัฒนาขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้บูรณาการองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติสู่การวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN GMP) และมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง การประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเครื่องสำอางภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออกสู่การตลาดด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สร้างบัณฑิตผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางตามความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สามารถควบคุมคุณภาพและแก้ไขปัญหาการผลิตเครื่องสำอางให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสู่ผู้บริโภค และชุมชน ผลิตบัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการทำงาน บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเหมาะสมกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN GMP) และมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
  • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางตามความต้องการของตลาด
  • สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น