Dr.Piyanuch Promphamorn

Dr.Piyanuch Promphamorn

ดร.ปิยนุช พรมภมร

Email: piyanuch_ppm@hotmail.com

Tel: 02-423-9420-21

Education and Training

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555
 • วท.ม.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550
 • วท.บ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548

Research Area

 • จุลชีววิทยา
 • อณูชีววิทยา
 • ภูมิคุ้มกันวิทยา

Teaching

Selected Publications

 1. การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวและการพัฒนาตำรับเจลจากสารสกัดสมอไทย แหล่งทุนวช. ปีที่เสร็จสิ้น พ.ศ. 2558 สถานะหัวหน้าโครงการ
 2. ณัฐพร บู๊ฮวด, ปิยนุช พรมภมร, ทัศนีย์ พาณิชย์กุล, จิระวดี วิริยะแสงจันทร์, ประภาสิริ ปราโมทย์, พัชรีภรณ์ พิสุราช และ มะลิวัลย์ เอมแย้ม. (2557). การเจริญของเซลล์เมลาโนมาในการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดจากอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa (L.) Per.). วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 7(1), 41-56. : ผู้ร่วมวิจัย
 3. ทัศนีย์ พาณิชย์กุล, ปิยนุช พรมภมร, ณัฐพร บู๊ฮวด, สมพรทิพย์ ศรีแย้ม, อารดี กาญจนประชาชัย และมะลิวัลย์ เอมแย้ม. (2556).  ฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดอินทนิลน้ำต่อเมลาโนมาของคนศึกษาในหลอดทดลอง. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 6(2), 97-113. : ผู้ร่วมวิจัย
 4. Prompamorn, P., Longyant, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P., & Chaivisuthangkura, P. (2013). Rapid identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticusfrom Vibrio in seafood samples using developed monoclonal antibodies. World Journal of Microbiology and Biotechnoloby, 29, 721-731.: ผู้ร่วมวิจัย
 5. Prompamorn, P., Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., &Chaivisuthangkura, P. (2011). The development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Letters in Applied Microbiology, 52(4), 344-51.: ผู้ร่วมวิจัย

Presentation and Proceedings

Awards and Honors