ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรปี 2560

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Cosmetic Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Cosmetic Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
139 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้

  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • นักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • ผู้ช่วยงานประเมินผิวในคลินิกความงาม

 

 

หลักสูตร ปี 2565

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Cosmetic Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Cosmetic Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
124 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทยได้

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้

  • นักคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในภาครัฐและเอกชน
  • นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • ผู้แทนฝ่ายขายเชิงเทคนิค ด้านวัตถุดิบ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
  • ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง